Doç. Dr. İSMAİL TOKMAK

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ProgramıTel : 0312 246 6718
E-Posta : itokmak[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2008), Sakarya Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (1998), Sakarya Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Lisans (1995), Kara Harp Okulu Komutanliği, Sistem Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Erkuş A, Tokmak İ. Üst Yönetimin İşletmenin Yenilikçilik Düzeyine Etkisi: Örgüt Kültürünün Aracılık Rolü. In:İbrahim Güran Yumuşak editors. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi. İstanbul: Avcı Ofset Matbaacılık; 2010

Makaleler


 • Tokmak İ, Turgut H. The Effect of Leader-Member Exchange on Organizational Based Self-Esteem and Turnover Intention: the Role of Psychological Capital.. International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM), 2018; 6(8):1-13. ( Ulrichsweb Global Serial Directory )

 • Turgut H, Turunç Ö, Tokmak İ. The Moderating Role of Work Alienation in the Relationship between Psychological Capital and Job Satisfaction: A Research in Service Sector.. International Journal of Management and Applied Science, 2018; 4(3):85-90. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş M. The Mediating Effects of Organizational Identification on the Relationship between Self-Efficacy and Turnover Intention. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2018; 4(9):106-111. ( CrossRef )

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; 16.UIK(Suppl1):665-680. ( EconLit )

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. The Effects of Vocational Satisfactıon on Organizational Commitment and Burnout. International Journal of Recent Scientific Research, 2017; 8(8):19231-19243. ( Index Copernicus )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. The Effects of Emotional Intelligence and Locus of Control on Job Satisfaction and Life Satisfaction. Uluslararasi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2017; 3(2):150-170. ( Google Scholar )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. The Moderating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Emotional Labor with Job Satisfaction or Turnover Intention. International Journal of Business and Management, 2016; 11(12):83-96. ( EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015; 5(2):417-442. ( EconLit )

 • Türen U, Gökmen Y, Tokmak İ, Bekmezci M. Güvenlik İklimi Ölçeği'nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014; 19(4):171-190. ( EBSCOhost )

 • Tokmak İ. Duygusal Emek ile İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(3):134-156. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Türen U, Gökmen Y, Tokmak İ. İşletmelerde Kaynak Temelli Bilgi Teknolojileri Yetkinliği: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Ege Akademik Bakış, 2014; 14(3):425-439. ( EconLit )

 • Türen U, Gökmen Y, Tokmak İ. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü. Business and Economic Research Journal, 2013; 4(4):103-129. ( EconLit )

 • Tokmak İ, Yıldız E, Turgut H. Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi:İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 10(1):96-114. ( EBSCO )

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara?da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi(Journal of Busuiness Research-Türk), 2013; 5(1):79-92. ( Index Copernicus )

 • Tokmak İ, Turgut H, Öktem Ş. Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2013; 24(1):1-13. ( EBSCO )

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Relationship of the Ethical Leadership Among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction. International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, 2012; 4(2):101-110. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. The Effect of Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation: A University Sample. International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies, 2012; 4(2):245-254. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Tokmak İ, Türen U, Gökmen Y. Exploring the Effect of Human Resource Management Practices on Organizational Performance and the Mediating Role of Perceived Organization Support: An Empirical Research on Turkish SMEs. European Journal of Social Sciences, 2012; 36(2):253-262. ( EBSCO )

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role Perceived Organizationel Support : Case Study of A University. International Journal Of Business And Management Studies, 2012; 4(1):55-65. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. The Effect of Employees' Organizational Justice Perception on Their Organizationel Commintment: A University Sample. International Journal Of Business And Management Studies, 2012; 4(1):21-30. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Türen U, Gökmen Y, Tokmak İ. Türkiye'de e-Ticaret İşlem Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2011; 10(1):49-71. ( EBSCO )

 • Polat M, Meydan CH, Tokmak İ. Personel Güçlendirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. KHO Bilim Dergisi, 2010; 20(2):1-22.

 • Tokmak İ. Liderlik Teorilerinin Tarihsel Gelişimi İçerisinde Karizmatik Liderlik Yaklaşımı ve Bir Model Olarak Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk Haftası Armağanı Dergisi, 2003; (30):179-198.

Bildiriler


 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. The Role of Work Alienation on the Effect of Workplace Incivility on Turnover Intention. International Conference in New Research Directions in Economics, Management and Social Science Research (EMSS): Bangkok, Thailand; 22/01/2019 - 23/01/2019

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. The Role of Perceived Organizational Support in the Effect of Leader-Member Exchange on Organizational Identification. IASTEM 163rd International Conference on Management, Economics, Social Science (ICMESS): Shanghai, China; 30/11/2018 - 03/12/2018

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş M. The Mediating Effects of Organizational Identification on the Relationship between Self-Efficacy and Turnover Intention. IASTEM-213th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH): Tokyo - Japonya; 07/07/2018 - 08/07/2018

 • Turgut H, Turunç Ö, Tokmak İ. The Moderating Role of Work Alienation in The Relationship Between Psychological Capital And Job Satisfaction: A Research in Service Sector.. ISER 103rd International Conference: Toronto-Canada; 28/01/2018 - 29/01/2018

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. Lider-Üye Etkileşiminin Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisinde İşyeri Güvenlik İkliminin Rolü. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Etkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Kuşadası-İzmir; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. Duygusal Emeğin, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolüne İlişkin Lojistik Sektöründe Yapılan Bir Araştırma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Tokmak İ, Turgut H. Lider-Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgüt Temelli Öz Saygı Ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Turgut H, Ateş MF, Tokmak İ. Lider Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarına ve Algılanan İş Performanslarına Etkisi. 22. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Turgut H, Ateş MF, Tokmak İ. Duygusal Zekanın Çalışanların İş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Antalya; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. Sağlık Çalışanlarının Mesleki Doyum Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. 1. Örgütsel Davranış Kongresi: Sakarya; 15/11/2013 - 16/11/2013

 • Tokmak İ, Turgut H, Straub S. Algılanan Kurumsal İtibarin Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Tokmak İ, Yıldız E, Turgut H. Duygusal Zekanın Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına ve İş Tatminine Etkisi. 12. Ulusal İşletme Kongresi: Marmaris-Muğla; 02/05/2013 - 04/05/2013

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. The Effect of Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation: A University Sample. Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance (ICBMEF): İzmir; 05/10/2012 - 06/10/2012

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Relationship of the Ethical Leadership among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction. Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance (ICBMEF): İzmir; 05/10/2012 - 06/10/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ, Kubat G. The Effect of Organizationel Communication in Intrapreneurship and Business Performance. 25th. European Conference on Operational Research (EURO XXV): Vilnius-Litvanya; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Kubat G, Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. Functionality of Self-Assessment in 360 Degree Feedback Method. 25th. European Conference on Operational Research (EURO XXV): Vilnius-Litvanya; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Tokmak İ, Türen U, Gökmen Y, Polat M. Exploring the Effect of Human Resource Management (HRM) Practicies on Organizational Performance and the Mediating Role of Perceived Organization Support: An Empirical Research on Turkish MNEs. I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference: Bursa; 17/06/2012 - 21/06/2012

 • Tokmak İ, Turgut H, Öktem Ş. Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu: Ürgüp-Nevşehir; 13/06/2012 - 15/06/2012

 • Tokmak İ, Turgut H, Öktem Ş. Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Güçel C, Turgut H, Öktem Ş, Tokmak İ. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü: Makina İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. The Effect of Organizational Justice Perception of The Employees on Their Organizationel Loyalty: Case Study of A University. Internationel Conference On Business and Management (ICBM): İzmir; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role Perceived Organizationel Support. Internationel Conference On Business and Management (ICBM): İzmir; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Türen U, Gökmen Y, Tokmak İ. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü. 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F. İşletmecilik Sempozyumu: Ünye-Ordu; 24/04/2012 - 25/04/2012

 • Turgut H, Güçel C, Tokmak İ. Kamu Sektöründe 360 Derece Bireysel Performans Değerlendirmesinin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F. İşletmecilik Sempozyumu: Ünye-Ordu; 24/04/2012 - 25/04/2012

 • Tokmak İ, Polat M. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi: Yenilikçiliğin Aracılık Rolü. 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Adana; 20/05/2010 - 22/05/2010

 • Tokmak İ, Polat M. İşletme Performansının Yenilikçiliğe Etkisi: Sermaye Yapısının Aracılık Rolü. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Zonguldak; 06/05/2010 - 08/05/2010

 • Polat M, Meydan CH, Tokmak İ. Personel Güçlendirme-Örgütsel Sinizm İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Zonguldak; 06/05/2010 - 08/05/2010

 • Erkuş A, Tokmak İ. Üst Yönetimin İşletmelerin Yenilikçilik Düzeyine Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracılık Rolü: Savunma Sanayinde Bir Araştırma. Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Yalova; 30/10/2009 - 01/11/2009

 • Erkuş A, Tokmak İ. Kişilik ve Demografik Değişkenler Kapsamında Türk Tipi Müzakere Tarzı Arayışı ve Kültürel Bağlamda Bir Değerlendirme. 17. Yönetim Organizasyon Kongresi: Eskişehir; 21/05/2009 - 23/05/2009

 • Erkuş A, Tokmak İ. Bireylerin Müzakere Etiği Algılamalarının Müzakere Sürecindeki Davranışlarına Etkisi. 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Manisa; 07/05/2009 - 09/05/2009