Doç. Dr. HAKAN TURGUT

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ProgramıTel : 0312 246 6719
E-Posta : hturgut[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~hturgut/

 • Doktora (2006), Sakarya Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2006), Selçuk Üniversitesi, Kamu Yönetimi
 • Yüksek Lisans (2001), İstanbul Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği
 • Lisans (1997), Dokuz Eylül Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik
 • Lisans (1988), Kara Harp Okulu Komutanliği, Yönetim Ve Organizasyon

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ödüller


 • Turgut H, Turunç Ö, Tokmak İ. The IIER Excellent Paper. Internationel Instutite of Engineers & Researchers", Kanada Toronto", 28/01/2018.

Kitaplar


 • Turunç Ö, Turgut H. Ömer TURUNÇ Hakan TURUT editors. Yönetim ve Strateji, 101 Teori ve Yaklaşım. Ankara: Siyasal; 2017

 • Ateş MF, Öztoprak M, Turgut H. The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-MemberExchange in Work-Family / Family-Work Conflicts. In:Hasan Arslan / Mehmet Ali İçbay / Alina-Andreea Dragoescu editors. Current Perspectives in Social Sciences (E-BWN). Polonya: E-BWN; 2017. p.23-33.

 • Turunç Ö, Turgut H. 7. Bölüm. In:Ömer TURUNÇ Hakan TURGUT editors. Yönetim ve Strateji, 101 Teori ve Yaklaşım. ANKARA: Siyasal; 2017. p.177-180.

 • Uygur T, Turgut H. Tulga ALBUSTANLIOĞLU editors. Son Değişikliklerle Turizm Hukuku (Genişletilmiş ve Düzeltilmiş 2. Baskı). Ankara: Siyasal Yayınevi; 2015

 • Uygur T, Turgut H. Tulga ALBUSTANLIOĞLU editors. Turizm Mevzuatı. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2012

Makaleler


 • Güler M, Turgut H, Basım HN. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Sessizliğin ve Ayrımcılığın Düzenleyicilik Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):804-820. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Turunç Ö, Çalışkan A, Turgut H, Mert İS. Moderating Role of Job Satisfaction on the Relation between Leadearship Styles and Organizational Silence. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2018; 10(3):350-361. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Tokmak İ, Turgut H. The Effect of Leader-Member Exchange on Organizational Based Self-Esteem and Turnover Intention: the Role of Psychological Capital. International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM), 2018; 6(8):1-13. ( Ulrichsweb Global Serial Directory )

 • Mert İS, Turgut H. Do We Have the Most Appropriate Human Resource in A Highly Mortality Salienced World? Evidence from Turkey. International Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM), 2018; 6(8):169-180. ( Ulrichsweb Global Serial Directory )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş F. The Mediating Effects of Organizational Identification on the Relationship between Self-Efficacy and Turnover Intention. International Journel of Management and Applied Science (IJMAS), 2018; 4(9):109-115. ( CrossRef )

 • Turgut H, Turunç Ö, Tokmak İ. The Moderating Role of Work Alienation in the Relationship between Psychological Capital and Job Satisfaction: A Research in Service Sector. International Journal of Management and Applied Science, 2018; 4(3):85-90. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Ateş MF, Turgut H, Çelik M. Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018; 1(1):781-789. ( EconLit )

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; (Suppl):665-680. ( EconLit )

 • Turgut H, Soran S, Ateş MF. Örgütsel Özdeşleşme İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; (Suppl):-. ( EconLit )

 • Turgut H, Bekmezci M, Mert İS. From Which Charactestics of the Job Employees Perform are theır Job And Life Satisfactions Affected. International Journal of Recent Scientific Research Research, 2017; 8(8):18526-18536. ( Index Copernicus )

 • Turgut H, Bekemzci M, Ateş MF. The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. The Effects Of Emotional Intelligence and Locus of Control on Job Satisfactıon and Life Satisfaction. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017; 3(2):150-170. ( EBSCO )

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. The Effects of Vocational Satisfaction on Organizational Commitment and Burnout. International Journal of Recent Scientific Research Research, 2017; 8(8):19231-19243. ( Index Copernicus )

 • Turgut H, Mert S. Time to Choose: Preference for Gains/Losses in Multiple Time Periods of University Students. European Journal of Business and Management (EJBM), 2017; 9(24):54-60. ( CrossRef )

 • Ateş MF, Mert İS, Turgut H. The Indirect Effect of Organizational Prestige on the Effect of Organizational Trust and Organizational Support Organizational Identification. European Journal of Business and Management (EJBM),, 2017; 9(18):103-117. ( CrossRef )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. The Moderating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Emotional Labor with Job Satisfaction or Turnover Intention. International Journal of Business and Management, 2016; 11(12):83-96. ( EBSCO )

 • Çetin F, Turgut H, Sözen C. Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(76):68-81. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş M. Lider Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılrının Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015; 5(2):417-442. ( Index Copernicus )

 • Bitmiş MG, Sökmen A, Turgut H. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Yeniden Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014; 16(2):1-14. ( EBSCOhost )

 • Turgut H. Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(3):29-62. ( EBSCOhost )

 • Turgut H, Mert İS. Evaluation of Performance Appraisal Methods through Appraisal Errors by Using Fuzzy VIKOR Method Errors. International Business Research, 2014; 7(10):170-178. ( ECONLIT )

 • Turgut H, Mert İS. Çalışanların İş Doyumlarının Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisi: Kamu Ve Özel Sektörde Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014; 18(4):77-91. ( EBSCOhost )

 • Mert İS, Bayramlik H, Turgut H. A Qualitative Research to Define the Successful Decision Making Competencies in Public Sector: Evidence from Turkey. İnternational Journal of Academic Research in Business and Social Science, 2014; 4(5):395-409. ( EBSCOhost )

 • Bitmiş MG, Sökmen A, Turgut H. Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi : Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013; 15(2):27-40. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Tokmak İ, Turgut H. Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi:İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 10(1):96-114. ( EBSCO )

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara'da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. Journal of Busuiness Research-Türk, 2013; 5(1):79-92. ( EBSCO )

 • Tokmak İ, Turgut H, Öktem Ş. Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2013; 24(1):1-13. ( EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. The Effect of Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation: A University Sample. Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, 2012; 4(2):-. ( EBSCOhost )

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Relationship of the Ethical Leadership among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction. Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studies, 2012; 4(2):-. ( EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. The Effect of Employees Organizational Justice Perceptions on Their Organizational Commintment: A University Sample. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2012; 4(2):21-30. ( EBSCOhost )

 • Turgut H, Öztoprak MT. 360 Derece Geri Besleme Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği: Bir Tugay Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2012; 4(1):118-131. ( EBSCOhost )

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior the Madiating Effect Perceived Organizational Support: Case Study of A University. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2012; 4(2):55-64. ( EBSCOhost )

 • Turgut H. Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif 360 derece Geri Besleme. Sayıştay Dergisi, 2001; (42):56-68. ( EBSCOhost )

Bildiriler


 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. Role of Work Alienation on the Effect of Workplace. International Conference in New Research Directions in Economics, Management and Social Science Research (EMSS): Bangkok, Thailand; 22/01/2019 - 23/01/2019

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. Role of Work Alienation on the Effect of Workplace. International Conference in New Research Directions in Economics, Management and Social Science Research (EMSS): Bankok Tayland; 22/01/2019 - 23/01/2019

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. The Role of Perceived Organizational Support in the Effect of Leader-Member Exchange on Organizational Identification. IASTEM 163rd International Conference on Management, Economics, Social Science (ICMESS): Şangay Çin; 30/11/2018 - 03/12/2018

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. The Role of Perceived Organizational Support in the Effect of Leader-Member Exchange on Organizational Identification. IASTEM 163rd International Conference on Management, Economics, Social Science (ICMESS): Shanghai, China; 30/11/2018 - 03/12/2018

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş M. The Mediating Effects of Organizational Identification on the Relationship between Self-Efficacy and Turnover Intention. IASTEM-123th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH): Tokyo Japonya; 07/07/2018 - 08/07/2018

 • Ateş M, Turgut H, Çelik M. Psikolojik Sermayenin Algılanan İş Performansına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. 17. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Çeşme İZMİR; 26/05/2018 - 28/05/2018

 • Turunç Ö, Çalişkan A, Turgut H, Mert İ. Liderlik Tarzları Örgütsel Sessizlik İlişkisinde İş Tatmininin Düzenleyici Rolü. 26. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Tranzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Güler M, Turgut H, Basim H. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İşe Yabancılaşmayı Önler mi? Sessizliğin ve Ayrımcılığın Rolü. 26. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Tranzon; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Turgut H, Turunç Ö, Tokmak İ. The Moderating Role of Work Alienation in The relationship between Psychological Capital And Job Satisfaction: A Research in Service Sector. ISER 103rd International Conference,: Toronto Kanada; 28/01/2018 - 29/01/2018

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. Lider-Üye Etkileşiminin Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisinde İşyeri Güvenlik İkliminin Rolü. 25. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Bitmiş G, Turgut H, Sökmen A. Destekleyici Örgüt İkliminin İşe Yabancılaşma Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama. 25. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Turgut H, Soran S, Ateş M. Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Rolü. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Ege Üniversitesi İzmir; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Ateş M, Turgut H, Tokmak İ. İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Ege Üniversitesi İzmir; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Turgut H, Bekmezci M, Ateş MF. The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference: Miami USA; 09/04/2017 - 14/07/2017

 • Ateş MF, Öztoprak M, Turgut H. The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-Member Exchange to Family-Work/Work-Family Conflict. XI. European Conference on Social and Behavioral Science: İtalya Roma; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. Duygusal Emeğin, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolüne İlişkin Lojistik Sektöründe Yapılan Bir Araştırma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul Üniversitesi İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Mert İS, Turgut H. Ölüm Endişesinden En Az Etkilenen Geleceğin Aranan İnsan Kaynağına mı Sahibiz?. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gazi Osman Paşa Üniversitesi TOKAT; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Tokmak İ, Turgut H. Lider-Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgüt Temelli Öz Saygı Ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: AKSARAY; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Turgut H, Mert İS. Kişilerin Farklı Zaman Dönemlerine İlişkin Kazanç / Kayıp Tercihleri. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Turgut H, Mert İS, Bekmezci M. İş Özelliklerinin Çalışanların İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi: Kayseri; 06/11/2014 - 08/11/2014

 • Turgut H, Ateş M, Tokmak İ. Lider Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarına ve Algılanan İş Performanslarına Etkisi. 22. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Turgut H, Ateş M, Tokmak İ. Duygusal Zekanın Çalışanların İş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi: ; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Bitmiş MG, Turgut H, Sökmen A. Algılanan Örgütsel Desteğin İşgörenlerin Performans ve Tatmin Düzeylerine Etkisi. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi: ; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Bitmiş G, Turgut H, Sökmen A. Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. 1. Örgütsel Davranış Kongresi: Sakarya; 15/11/2013 - 16/11/2013

 • Ateş M, Tokmak I, Turgut H. Sağlık Çalışanlarının Mesleki Doyum Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. 1. Örgütsel Davranış Kongresi: Sakarya; 15/11/2013 - 16/11/2013

 • Kubat G, Turgut H, Öktem Ş. The Relationship of the Ethical Leadership on Perceived Organizational Justice and Organizational Identification of the Employees: The Case of Tourism Businesses. 26 th EURO / INFORMS Conference: Roma; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • Öktem Ş, Tokmak I, Turgut H, Straub S. Algılanan Kurumsal İtibarin Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Yildiz E, Tokmak İ, Turgut H. Duygusal Zekanın Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına ve İş Tatminine Etkisi. 12. Ulusal İşletme Kongresi: Marmaris/Muğla; 02/04/2013 - 04/04/2013

 • Yildiz E, Tokmak İ, Turgut H. Psikolojik Dayanıklılığın İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 12. Ulusal İşletme Kongresi: Marmaris/Muğla; 02/04/2013 - 04/04/2013

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. The Effect of the Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation. Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance (ICBMEF): iZMİR; 05/10/2012 - 06/10/2012

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Relationship of the Ethical Leadership Among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction. Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance (ICBMEF): İzmir; 05/10/2012 - 07/10/2012

 • Kubat G, Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. Functionality of Self-Assessment in 360 Degree Feedback Method. 25th, European Conference on Operational Research (EURO XXV): Vilnius, Lithuania; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Kubat G, Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. The Effect of Organizationel Communication in Intrapreneurship and Business Performance. , European Conference on Operational Research (EURO XXV): Vilnius, Lithuania; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Turgut H. Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Başarısına Ortaklık Kalitesinin Etkisi. Nevşehir Üniversitesi, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu: Nevşehir/Ürgüp; 13/06/2012 - 15/06/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Nevşehir Üniversitesi, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu: Nevşehir/Ürgüp; 13/06/2012 - 15/06/2012

 • Güçel C, Turgut H, Tokmak İ, Öktem Ş. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü: Makina İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Turgut H, Tokmak I, Güçel C. The Effect of Employees' Organizational Justice Perception of Organizationel Commintment: Case Study of A University. Internationel Conference On Business and Management (ICBM): İzmir; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role Perceived Organizationel Support : Case Study of A University. Internationel Conference On Business and Management (ICBM): İzmir; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Turgut H, Güçel C, Tokmak İ. Kamu Sektöründe 360 Derece Bireysel Performans Değerlendirmesinin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. 1. Ulusal Ünye İBFF İşletmecilik Sempozyumu: Ünye; 24/04/2012 - 25/04/2012