Doç. Dr. HAKAN TURGUT

Turizm ve Otel İşletmeciliği ProgramıTel : 0312 246 6719
E-Posta : hturgut[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~hturgut/

 • Doktora (2006), Sakarya Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (2006), Selçuk Üniversitesi, Kamu Yönetimi
 • Yüksek Lisans (2001), İstanbul Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği
 • Lisans (1997), Dokuz Eylül Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik
 • Lisans (1988), Kara Harp Okulu Komutanliği, Yönetim Ve Organizasyon

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Turunç Ö, Turgut H. ;Ömer TURUNÇ Hakan TURUT editors. Yönetim ve Strateji, 101 Teori ve Yaklaşım. Ankara: Siyasal; 2017

 • Ateş MF, Öztoprak M, Turgut H. ;The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-MemberExchange in Work-Family / Family-Work Conflicts. In:Hasan Arslan / Mehmet Ali İçbay / Alina-Andreea Dragoescu editors. Current Perspectives in Social Sciences (E-BWN). Polonya: E-BWN; 2017. p.23-33.

 • Turunç Ö, Turgut H. ;7. Bölüm. In:Ömer TURUNÇ Hakan TURGUT editors. Yönetim ve Strateji, 101 Teori ve Yaklaşım. ANKARA: Siyasal; 2017. p.177-180.

 • Uygur T, Turgut H. ;Tulga ALBUSTANLIOĞLU editors. Son Değişikliklerle Turizm Hukuku (Genişletilmiş ve Düzeltilmiş 2. Baskı). Ankara: Siyasal Yayınevi; 2015

 • Uygur T, Turgut H. ;Tulga ALBUSTANLIOĞLU editors. Turizm Mevzuatı. Ankara: Siyasal Yayınevi; 2012

Makaleler


 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. ;İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; (Suppl):665-680. ( EconLit )

 • Turgut H, Soran S, Ateş MF. ;Örgütsel Özdeşleşme İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Aracı Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; (Suppl):-. ( EconLit )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. ;The Effects Of Emotional Intelligence and Locus of Control on Job Satisfactıon and Life Satisfaction. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017; 3(2):150-170. ( EBSCO )

 • Turgut H, Bekemzci M, Ateş MF. ;The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Turgut H, Bekmezci M, Mert İS. ;From Which Charactestics of the Job Employees Perform are theır Job And Life Satisfactions Affected. International Journal of Recent Scientific Research Research, 2017; 8(8):18526-18536. ( Index Copernicus )

 • Ateş MF, Mert İS, Turgut H. ;The Indirect Effect of Organizational Prestige on the Effect of Organizational Trust and Organizational Support Organizational Identification. European Journal of Business and Management (EJBM),, 2017; 9(18):103-117. ( CrossRef )

 • Turgut H, Mert S. ;Time to Choose: Preference for Gains/Losses in Multiple Time Periods of University Students. European Journal of Business and Management (EJBM), 2017; 9(24):54-60. ( CrossRef )

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. ;The Effects of Vocational Satisfaction on Organizational Commitment and Burnout. International Journal of Recent Scientific Research Research, 2017; 8(8):19231-19243. ( Index Copernicus )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. ;The Moderating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Emotional Labor with Job Satisfaction or Turnover Intention. International Journal of Business and Management, 2016; 11(12):83-96. ( EBSCO )

 • Çetin F, Turgut H, Sözen C. ;Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 2015; 30(76):68-81.

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş M. ;Lider Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılrının Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015; 5(2):417-442. ( Index Copernicus )

 • Bitmiş MG, Sökmen A, Turgut H. ;Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Yeniden Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014; 16(2):1-14. ( EBSCOhost )

 • Turgut H. ;Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(3):29-62. ( EBSCOhost )

 • Turgut H, Mert İS. ;Evaluation of Performance Appraisal Methods through Appraisal Errors by Using Fuzzy VIKOR Method Errors. International Business Research, 2014; 7(10):170-178. ( ECONLIT )

 • Mert İS, Bayramlik H, Turgut H. ;A Qualitative Research to Define the Successful Decision Making Competencies in Public Sector: Evidence from Turkey. İnternational Journal of Academic Research in Business and Social Science, 2014; 4(5):395-409. ( EBSCOhost )

 • Turgut H, Mert İS. ;Çalışanların İş Doyumlarının Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisi: Kamu Ve Özel Sektörde Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014; 18(4):77-91. ( EBSCOhost )

 • Bitmiş MG, Sökmen A, Turgut H. ;Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi : Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013; 15(2):27-40. ( EBSCO )

 • Yildiz E, Tokmak İ, Turgut H. ;Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi:İş Tatmininin Aracılık Rolü. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013; 10(1):96-114. ( EBSCO )

 • Tokmak İ, Turgut H, Öktem Ş. ;Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2013; 24(1):1-13. ( EBSCO )

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. ;Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara?da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. Journal of Busuiness Research-Türk, 2013; 5(1):79-92. ( EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. ;The Effect of Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation: A University Sample. Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, 2012; 4(2):-. ( EBSCOhost )

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. ;The Relationship of the Ethical Leadership among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction. Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studies, 2012; 4(2):-. ( EBSCO )

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. ;The Effect of Employees Organizational Justice Perceptions on Their Organizational Commintment: A University Sample. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2012; 4(2):21-30. ( EBSCOhost )

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. ;The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior the Madiating Effect Perceived Organizational Support: Case Study of A University. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, 2012; 4(2):55-64. ( EBSCOhost )

 • Turgut H, Öztoprak MT. ;360 Derece Geri Besleme Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği: Bir Tugay Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2012; 4(1):118-131. ( EBSCOhost )

 • Turgut H. ;Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif 360 derece Geri Besleme. Sayıştay Dergisi, 2001; (42):56-68. ( EBSCOhost )

Bildiriler


 • Turgut H, Turunç Ö, Tokmak İ. ;The Moderating Role of Work Alienation in The relationship between Psychological Capital And Job Satisfaction: A Research in Service Sector. ISER 103rd International Conference,: Toronto Kanada; 28/01/2018 - 29/01/2018

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. ;Lider-Üye Etkileşiminin Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisinde İşyeri Güvenlik İkliminin Rolü. 25. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Bitmiş G, Turgut H, Sökmen A. ;Destekleyici Örgüt İkliminin İşe Yabancılaşma Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama. 25. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Turgut H, Soran S, Ateş M. ;Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Rolü. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Ege Üniversitesi İzmir; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Ateş M, Turgut H, Tokmak İ. ;İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Ege Üniversitesi İzmir; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Turgut H, Bekmezci M, Ateş MF. ;The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference: Miami USA; 09/04/2017 - 14/07/2017

 • Ateş MF, Öztoprak M, Turgut H. ;The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-Member Exchange to Family-Work/Work-Family Conflict. XI. European Conference on Social and Behavioral Science: İtalya Roma; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. ;Duygusal Emeğin, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolüne İlişkin Lojistik Sektöründe Yapılan Bir Araştırma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul Üniversitesi İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Mert İS, Turgut H. ;Ölüm Endişesinden En Az Etkilenen Geleceğin Aranan İnsan Kaynağına mı Sahibiz?. 3. Örgütsel Davranış Kongresi: Gazi Osman Paşa Üniversitesi TOKAT; 06/11/2015 - 07/11/2015

 • Turgut H, Mert İS. ;Kişilerin Farklı Zaman Dönemlerine İlişkin Kazanç / Kayıp Tercihleri. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Aksaray; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Tokmak İ, Turgut H. ;Lider-Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgüt Temelli Öz Saygı Ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Rolü. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi: AKSARAY; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Turgut H, Mert İS, Bekmezci M. ;İş Özelliklerinin Çalışanların İş ve Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi: Kayseri; 06/11/2014 - 08/11/2014

 • Turgut H, Ateş M, Tokmak İ. ;Lider Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarına ve Algılanan İş Performanslarına Etkisi. 22. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Konya; 22/05/2014 - 24/05/2014

 • Bitmiş MG, Turgut H, Sökmen A. ;Algılanan Örgütsel Desteğin İşgörenlerin Performans ve Tatmin Düzeylerine Etkisi. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi: ; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Turgut H, Ateş M, Tokmak İ. ;Duygusal Zekanın Çalışanların İş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi: ; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Bitmiş G, Turgut H, Sökmen A. ;Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. 1. Örgütsel Davranış Kongresi: Sakarya; 15/11/2013 - 16/11/2013

 • Ateş M, Tokmak I, Turgut H. ;Sağlık Çalışanlarının Mesleki Doyum Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. 1. Örgütsel Davranış Kongresi: Sakarya; 15/11/2013 - 16/11/2013

 • Kubat G, Turgut H, Öktem Ş. ;The Relationship of the Ethical Leadership on Perceived Organizational Justice and Organizational Identification of the Employees: The Case of Tourism Businesses. 26 th EURO / INFORMS Conference: Roma; 01/07/2013 - 04/07/2013

 • Öktem Ş, Tokmak I, Turgut H, Straub S. ;Algılanan Kurumsal İtibarin Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: Kütahya; 30/05/2013 - 01/06/2013

 • Yildiz E, Tokmak İ, Turgut H. ;Duygusal Zekanın Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına ve İş Tatminine Etkisi. 12. Ulusal İşletme Kongresi: Marmaris/Muğla; 02/04/2013 - 04/04/2013

 • Yildiz E, Tokmak İ, Turgut H. ;Psikolojik Dayanıklılığın İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 12. Ulusal İşletme Kongresi: Marmaris/Muğla; 02/04/2013 - 04/04/2013

 • Turgut H, Tokmak İ, Güçel C. ;The Effect of the Transformational Leadership on Organizational Identification and Perceived Corporate Reputation. Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance (ICBMEF): iZMİR; 05/10/2012 - 06/10/2012

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. ;The Relationship of the Ethical Leadership Among the Organizational Trust, Affective Commitment and Job Satisfaction. Internationel Conference On Business and Management Economics and Finance (ICBMEF): İzmir; 05/10/2012 - 07/10/2012

 • Kubat G, Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. ;The Effect of Organizationel Communication in Intrapreneurship and Business Performance. , European Conference on Operational Research (EURO XXV): Vilnius, Lithuania; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Kubat G, Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. ;Functionality of Self-Assessment in 360 Degree Feedback Method. 25th, European Conference on Operational Research (EURO XXV): Vilnius, Lithuania; 08/07/2012 - 11/07/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. ;Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Nevşehir Üniversitesi, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu: Nevşehir/Ürgüp; 13/06/2012 - 15/06/2012

 • Turgut H. ;Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımının Başarısına Ortaklık Kalitesinin Etkisi. Nevşehir Üniversitesi, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu: Nevşehir/Ürgüp; 13/06/2012 - 15/06/2012

 • Güçel C, Turgut H, Tokmak İ, Öktem Ş. ;Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü: Makina İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Öktem Ş, Turgut H, Tokmak İ. ;Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi: Konya; 10/05/2012 - 12/05/2012

 • Güçel C, Tokmak İ, Turgut H. ;The Effect of The Locus of Control on Organizational Citizenship Behavior The Mediating Role Perceived Organizationel Support : Case Study of A University. Internationel Conference On Business and Management (ICBM): İzmir; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Turgut H, Tokmak I, Güçel C. ;The Effect of Employees' Organizational Justice Perception of Organizationel Commintment: Case Study of A University. Internationel Conference On Business and Management (ICBM): İzmir; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Turgut H, Güçel C, Tokmak İ. ;Kamu Sektöründe 360 Derece Bireysel Performans Değerlendirmesinin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. 1. Ulusal Ünye İBFF İşletmecilik Sempozyumu: Ünye; 24/04/2012 - 25/04/2012