Doç. Dr. MUSTAFA FİKRET ATEŞ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1016
E-Posta : mfates[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2004), Sakarya Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Yüksek Lisans (1997), Sakarya Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1988), Kara Harp Okulu Komutanliği, İşletme

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar


 • Ateş MF. Örgütsel Destek ve Psikolojik Sermayenin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisinde Yenilikçi Davranışın Aracılık Rolü. In:Döç. Dr. Metin REYHANOĞLU editors. Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular. Ankara: NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.; 2018. p.147-173.

 • Ateş MF, Tilkioğlu M. Aile İşletmelerinde İçgirişimciliğin Geliştirilmesinde Mentorluğun Rolü. In:Doç. Dr. Metin REYHANOĞLU editors. Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular. Ankara: NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.; 2018. p.389-411.

 • Ateş MF. Dış Kaynak Kullanımının Başarısına Ortaklık Kalitesinin Etkisi. Riga, Letonya: LAP LAMBERT Academic Publishing ; 2018

 • Ateş MF. Üçüncü Bölüm. In:Ömer Turunç & Hakan Turgut editors. Yönetim ve Strateji: 101 Teori ve Yaklaşım. Ankara: Siyasal Kitabevi; 2017. p.125-165.

 • Ateş MF, Öztoprak M, Turgut H. The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-Member Exchange to Work-Family / Family-Work Conflict. In:Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Alina-Andreea Dragoescu editors. Current Perspectives in Social Sciences. Bialystok, Poland: E-BWN - ISBN 978-83-943963-7-4; 2017. p.23-32.

Makaleler


 • Ateş MF. İç Girişimcilik Üzerindeki Mentorluğun Etkisine Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2019; 5(2):144-163. ( TR Dizin )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş M. The Mediating Effects of Organizational Identification on the Relationship between Self-Efficacy and Turnover Intention. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2018; 4(9):109-115. ( CrossRef )

 • Ateş MF, Turgut H, Çelik M. Psikolojik Sermayenin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018; 17. UİK Özel Sayısı:781-798. ( EconLit )

 • Turgut H, Bekmezci M, Ateş MF. The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2017; 9(2):300-314. ( Index Copernicus )

 • Ateş MF, Mert IS, Turgut H. The Indirect Effect of Organizational Prestige on the Effect of Organizational Trust and Organizational Support on ganizational Identification. European Journal of Business and Management, 2017; 9(18):103-117. ( CrossRef )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. The Effects of Emotional Intelligence and Locus of Control on Job Satisfaction and Life Satisfaction. Uluslararasi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2017; 3(2):150-170. ( DRJI )

 • Turgut H, Soran S, Ateş MF. Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; 16. UIK:577-592. ( EconLit )

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. İşyeri Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017; 16. UIK:665-680. ( EconLit )

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. The Effects of Vocational Satisfactıon on Organızational Commitment and Burnout. International Journal of Recent Scientific Research, 2017; 8(8):19231-19243. ( SCOPUS )

 • Tokmak İ, Turgut H, Ateş MF. The Moderating Role of Leader-Member Exchange on the Relationship between Emotional Labor with Job Satisfaction or Turnover Intention. International Journal of Business and Management, 2016; 11(12):83-96. ( EBSCOhost )

 • Ateş MF. Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2015; 7(3):75-95. ( Index Copernicus )

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015; 5(2):1-26. ( Index Copernicus )

 • Ateş MF, Sözen HC, Yeloğlu HO. Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2014; 6(2):106-124. ( Index Copernicus )

 • Ateş MF. The Effect of Partnership Quality on Outsourcing Success in Human Resources Functions. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2013; 3(12):705-731. ( EBSCOhost )

 • Sözen C, Yeloğlu HO, Ateş MF. Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; (22):395-408. ( Index Copernicus )

Bildiriler


 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş MF. The Role of Work Alienation on the Effect of Workplace Incivility on Turnover Intention.. International Conference in New Research Directions in Economics, Management and Social Science Research (EMSS): Bangkok, Thailand; 22/01/2019 - 23/01/2019

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak I. The Role of Perceived Organizational Support in the Effect of Leader-Member Exchange on Organizational Identification. IASTEM-163th International Conference on Management , Economics, Social Sciences (ICMESSH): Shanghai-China; 30/12/2018 - 31/12/2018

 • Turgut H, Tokmak İ, Ateş M. The Mediating Effects of Organizational Identification on the Relationship between Self-Efficacy and Turnover Intention. IASTEM-163th International Conference on Management , Economics, Social Sciences (ICMESSH): Shanghai-China; 30/12/2018 - 31/12/2018

 • Ateş MF. The Moderating Role of Organizational Support and Self-Sufficiency in the Effect of Innovative Behaviors on Job Satısfaction and Job Performance. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) 2018: Vienna/Austria; 11/05/2018 - 13/05/2018

 • Ateş MF, Turgut H, Çelik M. Psikolojik Sermayenin Algılanan İş Performansına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi: Çeşme-İzmir; 26/04/2018 - 28/04/2018

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. Lider-Üye Etkileşiminin Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisinde İşyeri Güvenlik İkliminin Rolü. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Başkent Üniversitesi Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Ateş MF, Turgut H, Tokmak İ. Güvenlik İkliminin İç Girişimcilik Üzerindekki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Etkisi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İzmir/Kuşadası; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Turgut H, Soran S, Ateş MF. Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Dayanıklılığın Rolü. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İzmir/Kuşadası; 04/05/2017 - 06/05/2017

 • Turgut H, Bekmezci M, Ateş MF. The Moderating Role of Job Satisfaction on the Relationship between Servant Leadership and Turnover Intention. International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference: Miami-ABD; 09/04/2017 - 14/04/2017

 • Ateş M, Öztoprak M, Turgut H. The Mediating Role of Organizational Trust on The Effects of Leader-Member Exchange to Family-Work/Work-Family Conflict. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Rome, Italy; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Turgut H, Tomak İ, Ateş MF. Duygusal Emeğin, İş tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolüne İlişkin Lojistik Sektöründe Yapılan Bir Araştırma. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi: İstanbul; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Ateş MF. Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü. 23. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,: Muğla / Bodrum; 14/05/2015 - 16/05/2015

 • Ateş MF. The Impacts of Leadership Styles on Organizational Trust and Employees? Performance. İnternational Association of Sacial Sceince Research, IASSR: St Petersburg, Russia; 11/09/2014 - 14/09/2014

 • Turgut H, Ateş MF, Tokmak İ. Lider Üye Etkileşiminin Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarına ve Algılanan İş Performanslarına Etkisi. 22. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi,: Konya; 20/05/2014 - 22/05/2014

 • Turgut H, Ateş MF, Tokmak İ. Duygusal Zekanın Çalışanların İş ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü. 13. Ulusal İsletmecilik Kongresi: Kemer/Antalya; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Ateş MF, Tokmak İ, Turgut H. Sağlık Çalışanlarının Mesleki Doyum Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. 1. Örgütsel Davranış Kongresi: Sakarya; 15/11/2013 - 16/11/2013