BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

GSB - Güzel Sanatlar Birimi

2018-2019 Bahar Dönemi Güzel Sanatlar Birimi (GSB) Arasınav Programı

2018-2019 Bahar Dönemi Güzel Sanatlar Birimi (GSB) Ders Programı

2017-2018 Bahar Dönemi Ders Değerlendirme Anketleri


 

Güzel Sanatlar Birimi (GSB):

 •    seçmeli ders programları ve sanatsal etkinlikler yoluyla, öğrencilerimizin güzel sanatlar alanında bilgi, beceri, gereksinim ve beklentilerini göz önüne alarak;

                        *yetenek ve ilgilerini geliştirmeyi ve

                        *dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarını

            amaçlamaktadır.

 • Güzel Sanatlar Birimi'nin, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarından oluşan eğitim kadrosu, lisans düzeyindeki öğrencilerimize seçmeli ders olanağı sunar.

 

Güzel Sanatlar Birimi bünyesinde verilen seçmeli dersler tüm üniversite öğrencilerini kapsar.

Her öğrenci tek kodlu seçmeli bir dersi lisans eğitimi süresince seçmek zorundadır.

Derslerin kapsamına göre teorik ya da uygulamalı olarak yapılmaktadır. Uygulamalı güzel sanatlar dersleri stüdyolarda ders kapsamına göre uygulamalı olarak ve görsel malzemelerle yapılır.

Sınıf mevcutlarının sınırlı sayıda tutulması, öğretim elemanının her öğrenciyle bire bir ilgilenmesini olanaklı kılar.

 


 

Seçmeli ders programı:

GSB 101         Fotoğrafçılık

GSB 103         Heykel                                                                                                     

GSB 105         Klasik Müzik Dinleme Kültürü                               

GSB 107         Görsel Kültür ve Sanatın Tarihi                              

GSB 109         Anadolu Arkeolojisi                                                              

GSB 111         Sinema Kültürü ve Tarihi                                       

GSB 113         Resim                                                               

GSB 115         Doğaçlama ve İlişkili Doğaçlama                             

GSB 117         Çağdaş Dansı Anlama ve Yorumlama                    

GSB 119         İnsan ve Çevre Etkileşimi

GSB 121         Tasarım, Kültür ve Tüketim                                      

GSB 123         Çağdaş Dansa Giriş                                                  

GSB 125         Takı Tasarımı

GSB 127         Seramik

GSB 129         Kentler ve Tarihsel Çevre                           

GSB 131         Yirmibirinci Yüzyılda Dünya ve Sanatta Eğilimler           

GSB 133         Çağlar Boyu Müzik Türleri

TIP 099          Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet

HSH 100         Temel İlk  Yardım    

YAKE 100        Yaratıcı Kültür Endüstrileri   

 


 

Ders İçerikleri:
           
GSB 101         Fotoğrafçılık                                                              

Fotoğrafçılık dersinde

 • fotoğraf çekme,
 • film banyo ve baskılarını yapma
 • fotoğrafçılık konusunda sağlam bir temel oluşturma ile ilgili

bilgiler verilmekte uygulamalar yapılmaktadır. 

 

GSB 103         Heykel                                                                       

Heykel dersinde

 • kültürel alt yapının oluşturulması ve
 • üç boyutlu düşünebilme,
 • duygu ve düşüncelerin çeşitli malzemelere aktarabilme yetisi ile
 • kendini ifade, kendini gerçekleştirme becerisini kazandırabilme

ilgili bilgiler verilmekte uygulamalar yapılmaktadır.

 

GSB 105         Klasik Müzik Dinleme Kültürü               

Klasik Müzik Dinleme Kültürü  Dersinde

 • klasik müziğin genel tarihi,
 • büyük besteciler ve temel eserleri,
 • çalgıların ve orkestranın gelişimi,
 • önemli konserler ve yorumları,
 • Türkiye?de ve dünyada klasik müziğin tarihsel ve sosyal gelişimi

konularında bilgiler verilmekte, 

 • öğrencilerin klasik müziği duyma, algılama ve çeşitli yönleriyle

değerlendirebilme yeteneğini geliştirmesine yönelik kültürel alt yapı sağlanmaktadır. 

 

GSB 107         Görsel Kültür ve Sanatın Tarihi                          

Görsel Kültür ve Sanatın Tarihi dersinde

 • genel sanat tarihi,    
 • dünyada sanat dönemleri ve sanatçılar,
 • mimari, resim ve heykel sanatının gelişimi ile
 • sanat dönemleri arasındaki etkileşimler

konusunda bilgiler verilmektedir.

 

GSB 109         Anadolu Arkeolojisi                                                          

Anadolu Arkeoloji dersinde

 • Anadolu?da yaşamış uygarlıkların kalıntıları,
 • uygarlıkların günlük yaşamları ve inançları
 • arkeolojik bilgiler ışığında incelenmekte, geziler düzenlenmekte ve bilgiler verilmektedir.

 

GSB 111         Sinema Kültürü ve Tarihi

Sinema Kültürü ve Tarihi dersinde

 • filmlerin özgül toplumsal ve tarihsel bağlamları,
 • sinema alanındaki önemli gelişmeler, belli başlı akım ve türleri,
 • biçim ve anlam, film anlatısının ögeleri, film yapım tekniği,
 • Temel sinema terminolojisinin kazandırılması ve örnekler                              

çerçevesinde kullanımı.

 • Sinema tarihinin değerlendirilmesi.
 • Sinemanın estetik ve toplumsal yönden değerlendirilebilmesi için             

temel becerilerin kazandırılması gibi konularda bilgiler verilmektedir.

 

GSB 113         Resim

Resim dersi

 • Öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini resim sanatı yoluyla anlatabilecekleri,
 • yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırabilecekleri,
 • sanatın doğasını ve mantığını sezerek plastik sanatlarla ilgili

gerekli genel kültürü kazanacakları bir derstir.

 • temel plastik değerlerin bilinmesi ve uygulanması,
 • kolaj tekniğini öğrenme,
 • kendi yaratım ve hayal gücünü kullanarak bir sanatsal proje oluşturma

konularında bilgiler verilmekte ve öğrencilere uygulama yaptırılmaktadır.

 

GSB 115         Doğaçlama ve İlişkili Doğaçlama                        

Doğaçlama ve İlişkili Doğaçlama dersinde

 • bedensel ve zihinsel öz değerlerin keşfedilmesi,
 • yaratıcı ve özgün yanıtların hareketsel doğaçlamayla aranması,
 • bedenler ve zihinler arası alışverişe açık olma,
 • kendi ve diğerlerinin varlığıyla uyumlu/barışık yaşayabilme,

konularında bilgiler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.

 

GSB 117         Çağdaş Dansı Anlama ve Yorumlama                

Çağdaş Dansı Anlama ve Yorumlama dersinde

 • çağdaş dans disiplinindeki çeşitli tarz üretimlerin içerik ve biçemi,
 • çağdaş dansın olgusal olarak anlaşılması,
 • dansı okuma becerilerinin gelişmesi,
 • dansla zevk ve beğeni düzeyini yükseltme

konularında bilgiler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır.

 

GSB 119         İnsan ve Çevre Etkileşimi                                     

İnsan ve Çevre Etkileşimi dersinde

 • insan ve çevre ilişkisi ve etkileri,
 • çevre kavramı;
 • çevreye olan farkındalık düzeyinin artırılması,

konularında bilgiler verilmektedir.

 

GSB 121         Tasarım, Kültür ve Tüketim                                
Tasarım, Kültür ve Tüketim dersinde

 • tasarım ürününün toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutları,
 • biçimlerin oluşumunda etkili olan anlamsal faktörler,
 • tasarlanan ürünün biçim ve içeriği arasındaki bütünlük,
 • ürün tasarımı ve tüketim olgusunun günümüzdeki gelişimi,

konularında bilgiler verilmektedir.

 

GSB 123         Çağdaş Dansa Giriş  

Ders öğrencinin, bedeninin hareket olanaklarını, ritmik ve alansal devinim akışını, kas-iskelet sisteminin yapısını anlamasını ve çağdaş dansın temel devinimsel tarzında dans etmeye ve bedenini biçimlendirmeye yönelik ilk adımları atmasını amaçlar. Bu süreç dahilinde öğrencinin anatomik yapısına tamamen uyumlu bir çalışmayla devinimsel beceri kazanması ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini iyi hissetmesi de amaçlanmaktadır.

 

GSB 125         Takı Tasarımı                                                                     

Takı Tasarımı dersinde

 • takının sanat, kültür, toplum ve ticaret alanlarındaki önemi,
 • takı tarihi, üslup ve biçimlerdeki değişimler,
 • temel kuyumculuk teknikleri konularında bilgiler verilmekte ve
 • Anadolu uygarlıkları, Selçuklu ? Osmanlı eserleri ve motiflerinden

esinlenilerek takı uygulamaları yapılmaktadır.

 

GSB 127         Seramik                                                                                

Seramik dersinde

 • seramik üretim teknikleri ve tasarım ilkeleri,
 • seramik sanatı, görsel bilinç,
 • temel algı ilkeleri, yetenek ve yaratıcılığın geliştirilmesi,

konularında bilgi ve deneyim aktarılmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.

 

GSB 129         Kentler ve Tarihsel Çevre                                    

Kentler ve Tarihsel Çevre dersinde

 • genel şehircilik kavramları,
 • Anadolu ve Trakya?da dönemlere göre şehircilik olgusu,
 • kentlere simge oluşturan özellikler,
 • müzeler, anıtsal mimari yapılar,     
 • örnek kentlerin tarihsel gelişimi, sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri

konularında bilgiler verilmektedir.

 

GSB131          21. YY Dünya ve Sanatta Eğilimler

Bu derste, teknolojik gelişmelerin etkileri incelenecektir. Bu kapsamda değişimin zaman ve mekan algısına, sanata, yaşam tarzlarına ve mekana etkileri ve gelecekteki senaryoları tartışılacaktır.

 

GSB 133         Çağlar Boyu Müzik Türleri

Çağlar Boyu Müzik Türleri dersi, öğrencilere Türkçe Pop müziği dışında da farklı müzikler olduğu ve farklı türlerin tarihsel ve sosyolojik bağlamlarda da irdelenmesi gerektiğine dayanan, duysal ve görsel malzemeyle birlikte verilen bir genel kültür dersidir.
 

TIP 099          Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet                                     

Bu ders, önemli bir toplumsal sorun olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet konusunda öğrencilere farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu ders kapsamında, toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konusunda teorik bilgi verilerek, dünyada ve Türkiye?deki gelişmeler konusunda öğrenciler bilgilendirilerek, güncel konular tartışılarak öğrencilere toplumsal cinsiyet bakış açısı kazandırmaya ve öğrencilerin toplumsal olarak tanımlanan kadınlık ve erkeklik rollerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaları sağlanmaya çalışılacaktır.

 

HSH 100         Temel İlk Yardım

Bu dersin amacı, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemektir. Bunu sağlamak için öğrencilere, olay yerinde mevcut olanaklarla, ilaç ve tıbbi malzeme kullanmadan edinilmesi gereken beceriler ile uyulması gerekenler konusunda teorik bilgi verilerek farklı kaza tiplerine özgü uygulamalarda istendik davranışlar kazandırılır.

 

YAKE 100       Yaratıcı Kültür Endüstrileri

Ders en hızlı büyüyen, en dinamik ve önemli istihdam sektörlerinden biri haline gelen Yaratıcı Kültür Endüstrilerini tanıtır.  Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde yenilikçi fikirlerin, yeteneklerin, uygulamalı becerilerin ve girişimci ruhun kombinasyonunun nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğinin temellerini oluşturur. Öğrenciler yeni bir ürün / iş için bir iş teklifi geliştirecek ve pratik çalışmalarını dersin konsepti ve anahtar kavramları ile birleştireceklerdir. 

 


 

Güzel Sanatlar Birimi Başkanı

Ahter BADEMLİ KIRAL

Tel: 0312 2466666 / 1025

 


Etkinlikler:

Foto Galeri: